Rtx-35

Rtx-35

中等极性固定相,Crossbond 35%二苯基/65% 二甲基聚硅氧烷。

通用型色谱柱。可用于有机氯农药、多氯联苯类或Aroclor混合物、除草剂、药物、甾醇类物质、松香酸、邻苯二甲酸酯类等分析。

温度范围:40°C – 320°C。

相当于USP G42固定相。

相似固定相:DB-35,HP-35,SPB-35,SPB-608。

货号

长度

内径

膜厚

包装量

40401

10m

0.18mm

0.20μm

ea.

40402

20m

0.18mm

0.20μm

ea.

40410

10m

0.18mm

0.40μm

ea.

40411

20m

0.18mm

0.40μm

ea.

10420

15m

0.25mm

0.25μm

ea.

10423

30m

0.25mm

0.25μm

ea.

10435

15m

0.25mm

0.50μm

ea.

10438

30m

0.25mm

0.50μm

ea.

10450

15m

0.25mm

1.00μm

ea.

10453

30m

0.25mm

1.00μm

ea.

10421

15m

0.32mm

0.25μm

ea.

10424

30m

0.32mm

0.25μm

ea.

10436

15m

0.32mm

0.50μm

ea.

10439

30m

0.32mm

0.50μm

ea.

10451

15m

0.32mm

1.00μm

ea.

10454

30m

0.32mm

1.00μm

ea.

10422

15m

0.53mm

0.25μm

ea.

10425

30m

0.53mm

0.25μm

ea.

10437

15m

0.53mm

0.50μm

ea.

10440

30m

0.53mm

0.50μm

ea.

10452

15m

0.53mm

1.00μm

ea.

10455

30m

0.53mm

1.00μm

ea.

10467

15m

0.53mm

1.50μm

ea.

10470

30m

0.53mm

1.50μm

ea.

10482

15m

0.53mm

3.00μm

ea.

10485

30m

0.53mm

3.00μm

ea.