A-TA

A-TA

A-TA毛细柱的固定相键合α-环糊精 衍生物( 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl )。 这种固定相对醇、酮、酸、醛、内酯形式的含氧化合物的选择性高,对卤化物的选择性也高。

MAOT=180 ℃,(恒温线) 180℃(程序温度)

货号

描述

73002AST

Astec CHIRALDEX™ A-TA 气相毛细柱 L×I.D.20m×0.25mm,df 0.12μm,1个/包

73003AST

Astec CHIRALDEX™ A-TA 气相毛细柱 L×I.D.30m×0.25mm,df 0.12μm,1个/包

73004AST

Astec CHIRALDEX™ A-TA 气相毛细柱 L×I.D.40m×0.25mm,df 0.12μm,1个/包

73005AST

Astec CHIRALDEX™ A-TA 气相毛细柱 L×I.D.50m×0.25mm,df 0.12μm,1个/包