sartorius芬兰百得移液器5ml代理商

sartorius芬兰百得移液器5ml代理商

  • 产品型号:  
  • 简单描述
  • sartorius芬兰百得移液器5ml代理商
    全系列移液器
    我公司代理百得移液器,包括:半支消毒移液器,整支消毒移液器,电动移液器等。
详细介绍

sartorius芬兰百得移液器5ml代理商

2011年10月26日,先进的过程和实验室技术供应商赛多利斯今天签署一项协议,收购芬兰实验室供应商百得(Biohit)的液体处理业务。百得的液体处理技术是市场的*之一,包括机械和电子的移液器,以及相关的耗材。公司该部分业务有员工约400人,销售额约3800万欧元。公司的主要客户是研究、质量保证和学术界实验室以及医院。这一交易将使赛多利斯扩大其在实验室仪器领域的产品组合,目前其已有实验室天平、实验室水净化系统、水分测定仪和样品制备耗材等。收购金额现金6800万欧元。

sartorius芬兰百得移液器5ml代理商

产品代码 产品名称 规格 报价 经销商价格
半支消毒 Proline
720010 百得(Biohit)手动单道移液器 0.1-2.5ul 750 300
720015 0.5-10ul 750 300
720080 2-20ul 750 300
720025 5-50ul 750 300
720050 10-100ul 750 300
720070 20-200ul 750 300
720060 100-1000ul 750 300
720110 1000-5000ul 750 300
720210 百得(Biohit)手动8道移液器 0.5-10ul 3000 1350
720220 5-50ul 3000 1350
720240 50-300ul 3000 1350
720310 百得(Biohit)手动12道移液器 0.5-10ul 3250 1450
720320 5-50ul 3250 1450
720340 50-300ul 3250 1450

整支消毒 Proline Plus
728010 百得(Biohit)手动单道移液器 0.1-3ul
728020 0.5-10ul
728030 2-20ul
728050 10-100ul
728060 20-200ul
728070 100-1000ul
728080 500-5000ul
728090 1-10ml
728120 百得(Biohit)手动8道移液器 0.5-10ul
728130 10-100ul
728140 30-300ul
728220 百得(Biohit)手动12道移液器 0.5-10ul
728230 10-100ul
728240 30-300ul
整支消毒 mline
725010 百得(Biohit)手动单道移液器 0.1-3ul
725020 0.5-10ul
725030 2-20ul
725050 10-100ul
725060 20-200ul
725070 100-1000ul
725080 500-5000ul
725090 1-10ml
725120 百得(Biohit)手动8道移液器 0.5-10ul
725130 5-100ul
725140 30-300ul
725220 百得(Biohit)手动12道移液器 0.5-10ul
725230 5-100ul
725240 30-300ul
移液器支架
725600 旋转支架  
725620 倾斜支架  
Prospenser 瓶口分液器
723045 瓶口分液器(不含瓶子) 0.5 – 5 ml
723046 1 – 10 ml
723047 2.5-25 ml
723048 5-50 ml
723049 0.01 – 2.5 ml
723050 0.1 – 5 ml
723051 0.2 – 10 ml
723052 1-30 ml
723053 1-50 ml

详细产品信息可和选购