YMC*GEL系列填料

YMC*GEL

制备用填料YMC*GEL分为反相、正相、光学异构体制备用填料,具有多样的官能团种类可适用于诸多领域的制备。而且,因具有丰富的颗粒径尺寸,所以在日本以及世界各国都被广泛的使用。

型号一览

填料

微孔径(nm)

颗粒径(μm)

产品型号

ODS-A

6

75

AA06S75

150

AA06SA5

12

15

AA12S16

20

AA12S21

75

AA12S75

150

AA12SA5

ODS-AQ

12

15

AQ12S16

20

AQ12S21

SIL

6

15

SL06S16

75

SL06S75

150

SL06SA5

12

15

SL12S16

20

SL12S21

50

SL12S50

75

SL12S75

150

SL12SA5